Leadership Team

hfjkg

Prabin Maheshwari

Asst. Prof.

na

hfjkg

Dr. Bhabananda Deb Nath

Associate Prof.

na

hfjkg

Dr. Abdul Kader Ahmed

Associate Prof.

na

hfjkg

Safiqul Islam

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Hemanta Deka

Asst. Prof.

na

hfjkg

Renu Hazarika

Asst. Prof.

na

hfjkg

Usha Das

Asst. Prof.

na

hfjkg

Banjit Sarma

Asst. Prof.

na

hfjkg

Prasanta Rabha

Asst. Prof.

na

hfjkg

DR. BHUSHAN CHANDRA PATHAK

Principal

Principal