Leadership Team

hfjkg

Prabin Maheshwari

Asst. Prof.

na

hfjkg

Dr. Bhabananda Deb Nath

Associate Prof.

na

hfjkg

Dr. Abdul Kader Ahmed

Associate Prof.

na

hfjkg

Safiqul Islam

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Hemanta Deka

Asst. Prof.

na

hfjkg

Renu Hazarika

Asst. Prof.

na

hfjkg

Usha Das

Asst. Prof.

na

hfjkg

Banjit Sarma

Asst. Prof.

na

hfjkg

Prasanta Rabha

Asst. Prof.

na

hfjkg

N. N. Dev Choudhury

Associate Prof.

na

hfjkg

Mahesh Kedia

Associate Prof.

NA

hfjkg

Dr. Archana Bhattacharjee

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Biju Borkataki

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Promod Ch. Borah

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Prabhat Ch. Choudhury

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Rodali Talukdar

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. B. J. Bhattacharyya

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Partha Pratim Kalita

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Digatna Das

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Babul Ch. Deka

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Shailen Kr. Kakoti

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Ranjit Bhuyan

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Ritul Talukdar

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Padma Sarkar

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Rabinjyoti Khataniar

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Abhijit Dakua

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Bhanu Nath

Associate Prof.

NA

hfjkg

Dr. Billal Hussain

Associate Prof.

NA

hfjkg

Nirmali Malakar

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Shahjahan Ali

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Subhash Ch. Das

Associate Prof.

NA

hfjkg

Dr. Dipmani Das

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Sultan Ali Ahmed

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Rajlakshmi Dutta

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Hunjili Katharpi

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Jinakshi Chutia

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Rajkumari Das

Asst. Prof.

NA

hfjkg

DR. BHUSHAN CHANDRA PATHAK

Principal

Principal

hfjkg

Dr. Damodal Choudhury

Associate Prof.

NA

hfjkg

Nayan Moni Hazarika

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Ganga Dhar Das

Associate Prof.

NA

hfjkg

Ramen Ch. Deka

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Kulajit Pathak

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Moon Das

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Dhira Bhattacharya

Associate Prof.

NA

hfjkg

Dr. Abu Sayem Siddique

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Sanatan Kr. Nath

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dandeswar Deka

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Jyoti Prasad Roy Choudhury

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Sashi Prava Goswami

Associate Prof.

NA

hfjkg

Khurshed Alam

Associate Prof.

NA

hfjkg

Bimal Basumatary

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Baburam Basumatary

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Nibedita Gowsmi

Associate Prof.

NA

hfjkg

Chavan Kr. Sarmah

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Bagsmrita Bhagawati

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Sadananda Nath

Asst. Prof.

NA

hfjkg

Dr. Suruchi Singh

Asst. Prof.

NA